Towarzystwo Rapperswilskie jest stowarzyszeniem rejestrowym, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Jego celem jest promocja kultury polskiej za granicą oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego na obczyźnie.
Towarzystwo realizuje zadania poprzez współpracę z instytucjami kultury polskiej za granicą i instytucjami krajowymi o podobnych celach. W ramach swojej działalności organizuje sympozja, konferencje, wystawy, koncerty, popiera badania nad kulturą polską za granicą, badania nad dziejami instytucji kultury na obczyźnie, nad dokumentacją zbiorów i ich konserwacją. W ramach swojej działalności zabiega o staże i stypendia naukowe, wspiera działalność wydawniczą promującą i popularyzującą zbiory polskie na obczyźnie, w szczególności zaś Muzeum Polskiego w Rapperswilu.


Zarząd
Hanna Krajewska - prezes
Maciej Jasiński - wiceprezes
Wojciech Piotrowski - wiceprezes
Izabela Gass - sekretarz
Ewa Furmańska - skarbnik
Halina Czubaszek - członek Zarządu
Jolanta Janda - członek Zarządu
Dorota Rembiszewska - członek Zarządu
Tadeusz Świątek - członek Zarządu
 

Statut Towarzystwa Rapperswilskiego
statut do pobrania:

 

Dzieje  Towarzystwa Rapperswilskiego

Towarzystwo Rapperswilskie  powstało w 1993 r. Pierwszym prezesem Towarzystwa został  Andrzej Kłosowski (ówczesny wicedyrektor Biblioteki Narodowej).

W pierwszych latach swojego istnienia Towarzystwo Rapperswsilskie organizowało szereg odczytów i wystaw w całej Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Pułtusk, Rzeszów), pozyskując  wielu nowych członków.

W 1997 r.  po śmierci Andrzeja Kłosowskiego prezesem został  Bohdan Jastrzębski, b. wojewoda warszawski. Podjął on nieudaną próbę utworzenia Fundacji Rapperswilskiej, której zadaniem miało być gromadzenie środków finansowych wspierających działalność polonijnych placówek kulturalnych za granicą.

Po śmierci w 1999 r. Bohdana Jastrzębskiego nastąpiły trudności ze znalezieniem wśród członków Towarzystwa kandydata na prezesa. Dopiero w 2001 r. prezesem został Sław Milewski, jeden ze współzałożycieli Towarzystwa.

Praca Towarzystwa ponownie uległa ożywieniu. Prowadzono działalność odczytową, zorganizowano dwie wycieczki do Rapperswilu, nawiązano kontakty z instytucjami polonijnymi, będącymi członkami Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów, Bibliotek Polskich  Poza Granicami Kraju. Efektem tej współpracy była książka autorstwa Sława Milewskiego „25 lat działalności Stałej Konferencji Muzeów,  Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 1979 – 2004”.

W 2008 r. Towarzystwo Rapperswilskie uczestniczyło w akcji przeciwko zamierzeniom grupy „Pro Schloss” z Rapperswilu, która dążyła do wyeksmitowania Muzeum Polskiego z zamku i zajęcia go na własne cele.  O problemie poinformowano   kilkadziesiąt  organizacji polonijnych w wielu krajach i za pośrednictwem witryny internetowej uruchomionej w USA zaczęto zbierać  podpisy osób protestujących przeciwko eksmisji.  Protest podpisało 15 tys. osób z 66 krajów.  Z pomocą przyszła Ambasada RP w Bernie,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W efekcie władze miejskie Rapperswilu  wycofały się z  poparcia grupy „Pro Schloss”.

W 2009 r. prezesem została Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.